یافتن محصولات و سرویس ها

R-L1فضا: 1000 MB

پهنای باند: 40 GB

تعداد دامنه: نامحدود


20,000تومان ماهانه
100,000تومان شش ماهه
180,000تومان سالانه
R-L2فضا: 2000 MB

پهنای باند: 50 GB

تعداد دامنه: نامحدود


25,000تومان ماهانه
125,000تومان شش ماهه
225,000تومان سالانه
R-L3فضا: 5000 MB

پهنای باند: 60 GB

تعداد دامنه: نامحدود


40,000تومان ماهانه
200,000تومان شش ماهه
360,000تومان سالانه
R-L4فضا: 10000 MB

پهنای باند: 75 GB

تعداد دامنه: نامحدود


55,000تومان ماهانه
275,000تومان شش ماهه
495,000تومان سالانه
R-L5فضا: 20000 MB

پهنای باند: 90 GB

تعداد دامنه: نامحدود


75,000تومان ماهانه
375,000تومان شش ماهه
675,000تومان سالانه
R-L6فضا: 50000 MB

پهنای باند: نامحدود

تعداد دامنه: نامحدود


150,000تومان ماهانه
749,000تومان شش ماهه
1,299,000تومان سالانه