هاست لینوکس - سازمانی

Pro-L2000
 • 2000 مگابایت فضا
 • 60 گیگابایت ترافیک
 • 6 عدد دامنه
 • cPanel کنترل پنل
 • نامحدود ایمیل
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود پارک دامنه
Pro-L5000
 • 5000 مگابایت فضا
 • 70 گیگابایت ترافیک
 • 7 عدد دامنه
 • cPanel کنترل پنل
 • نامحدود ایمیل
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود پارک دامنه
Super-L 10
 • 10000 مگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • 10 عدد دامنه
 • cPanel کنترل پنل
 • نامحدود ایمیل
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود پارک دامنه
Super-L 20
 • 20000 مگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • 10 عدد دامنه
 • cPanel کنترل پنل
 • نامحدود ایمیل
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود پارک دامنه