نمایندگی هاست لینوکس

R-L1
 • 1 گیگابایت فضا
 • 40 گیگابایت ترافیک
 • نامحدود دامنه
 • cPanel/WHM کنترل پنل
 • نامحدود ایمیل
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود پارک دامنه
 • آی پی اختصاصی در صورت نیاز
R-L2
 • 2 گیگابایت فضا
 • 50 گیگابایت ترافیک
 • نامحدود دامنه
 • cPanel/WHM کنترل پنل
 • نامحدود ایمیل
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود پارک دامنه
 • آی پی اختصاصی در صورت نیاز
R-L3
 • 5 گیگابایت فضا
 • 65 گیگابایت ترافیک
 • نامحدود دامنه
 • cPanel/WHM کنترل پنل
 • نامحدود ایمیل
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود پارک دامنه
 • آی پی اختصاصی در صورت نیاز
R-L4
 • 10 گیگابایت فضا
 • 75 گیگابایت ترافیک
 • نامحدود دامنه
 • cPanel/WHM کنترل پنل
 • نامحدود ایمیل
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود پارک دامنه
 • آی پی اختصاصی در صورت نیاز
R-L5
 • 20 گیگابایت فضا
 • 90 گیگابایت ترافیک
 • نامحدود دامنه
 • cPanel/WHM کنترل پنل
 • نامحدود ایمیل
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود پارک دامنه
 • آی پی اختصاصی در صورت نیاز
R-L6
 • 50 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • نامحدود دامنه
 • cPanel/WHM کنترل پنل
 • نامحدود ایمیل
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود پارک دامنه
 • آی پی اختصاصی در صورت نیاز